Artikel 1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle afspraken tussen de opdrachtgever en Kindercoaching Mimosa, Ilse Van de Vondel, Lange Veldstraat 23, 2820 Bonheiden, met ondernemingsnummer 0721.671.882.

De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk aanvaard door Kindercoaching Mimosa.

Van toepassing is steeds de versie van de Algemene voorwaarden die geldt ten tijde van de totstandkoming van de begeleiding.

Artikel 2. Tarieven

De tarieven voor een begeleiding vindt u op de website van Kindercoaching Mimosa. Deze tarieven gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Tariefwijzigingen zijn mogelijk op elk moment indien voorafgaandelijk aan een begeleiding medegedeeld.

Artikel 3. De begeleiding

Kindercoaching Mimosa bepaalt de wijze waarop de begeleiding wordt uitgevoerd. Kindercoaching Mimosa zal de begeleiding naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
Kindercoaching Mimosa heeft uitsluitend een inspanningsverplichting jegens de opdrachtgever en garandeert nooit een bepaald resultaat.
Kindercoaching Mimosa kan slechts meer werkzaamheden verrichten en aan opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe de opdracht is verstrekt, indien de opdrachtgever hier voorafgaandelijk mondelinge of schriftelijke toestemming heeft gegeven.
De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Kindercoaching Mimosa aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de begeleiding, tijdig aan Kindercoaching Mimosa worden verstrekt. Indien voor de uitvoering van de begeleiding benodigde gegevens niet of niet tijdig aan Kindercoaching Mimosa zijn verstrekt, heeft Kindercoaching Mimosa het recht het overeengekomen begeleidingsmoment volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
Kindercoaching Mimosa zal in het belang van de uitvoering van de begeleiding uitsluitend met toestemming van de opdrachtgever in overleg treden met derden, uitgezonderd in een noodgeval.
Kindercoaching Mimosa is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Kindercoaching Mimosa is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.

Artikel 4. Geheimhouding

Kindercoaching Mimosa is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de begeleiding van de opdrachtgever, het kind of van een andere niet openbare bron heeft verkregen.

Enkel indien het kind hierom uitdrukkelijk verzoekt, geldt de geheimhoudingsverplichting ten aanzien van de vertrouwelijke informatie zoals uitgewisseld tussen Kindercoaching Mimosa en het kind ook tegenover opdrachtgever.
Vertrouwelijke informatie is elke vorm van informatie in het kader van de begeleiding (i) die door de opdrachtgever, het kind of een andere niet openbare bron als zodanig is gekwalificeerd of (ii) waarvan de vertrouwelijkheid voortvloeit uit de aard van de informatie.
De geheimhoudingsverplichting geldt niet indien (i) op grond van een wettelijke bepaling of rechterlijke uitspraak, Kindercoaching Mimosa gehouden is vertrouwelijke informatie aan een door de wet of door de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken; of (ii) Kindercoaching Mimosa kennis of een ernstig vermoeden heeft van een situatie die een onmiddellijke of ernstige bedreiging kan vormen voor leven of gezondheid.

Artikel 5. Annulering en opzegging

Kindercoaching Mimosa behoudt zich het recht om afspraken te annuleren of te verzetten in geval van andere onvoorziene beroepsopdrachten, ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval, ernstige ziekte van familie of dierbare of overmacht, waardoor Kindercoaching Mimosa de begeleiding niet naar behoren kan uitvoeren. In dat geval zullen Kindercoaching Mimosa en opdrachtgever zo snel als redelijkerwijze mogelijk is een nieuwe afspraak maken. Aan de opdrachtgever worden in dat geval geen kosten in rekening gebracht. Wanneer de opdrachtgever een reeds gemaakte afspraak met Kindercoaching Mimosa wenst te annuleren, dient dit uiterlijk 24 uur van te voren telefonisch aan Kindercoaching Mimosa te worden doorgegeven.
Indien de annulering korter dan 24 uur van tevoren of niet plaats vindt, is Kindercoaching Mimosa gerechtigd 100% van haar geldende tarief in rekening te brengen.

De opdrachtgever en Kindercoaching Mimosa kunnen ten alle tijden de begeleiding opzeggen, tenzij anders is overeengekomen. Opzegging dient mondeling, dan wel schriftelijk aan de wederpartij te worden meegedeeld. Kindercoaching Mimosa behoudt het recht de werkzaamheden en kosten voor de datum van opzegging van de begeleiding in rekening te brengen.

Artikel 6. Bruikleen

Alle door Kindercoaching Mimosa in het kader van de begeleiding uitgeleende materieel, blijft het (intellectueel) eigendom van Kindercoaching Mimosa en is uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mag niet door hem/haar zonder voorafgaande toestemming van Kindercoaching Mimosa worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, ter kennis van derden worden gebracht of aan derden ter beschikking worden gesteld.

De opdrachtgever zal optimale zorg dragen voor het uitgeleende materieel en dit in goede staat terug bezorgen aan Kindercoaching Mimosa op haar eerste verzoek. In geval van beschadiging of verlies van het materieel door de opdrachtgever, heeft Kindercoaching Mimosa het recht de schade of het verlies integraal te verhalen op de opdrachtgever.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Kindercoaching Mimosa is ten alle tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de opdrachtgever in het kader van de begeleiding aan Kindercoaching Mimosa heeft betaald.
Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart na verloop van één jaar na datum van kennisgeving door de opdrachtgever van haar schade aan Kindercoaching Mimosa als de daarvoor aansprakelijke persoon.

Indien Kindercoaching Mimosa een derde partij bij de uitvoering van de begeleiding inschakelt, dan is Kindercoaching Mimosa tegenover de opdrachtgever niet aansprakelijk voor enige fout of nalatigheid die door deze persoon mocht worden gemaakt.

Tenzij in geval van opzettelijke fout, is Kindercoaching Mimosa nooit aansprakelijk voor indirecte schade zoals, niet beperkend, bijkomende kosten, inkomsten- of winstderving, , morele schade, reputatieschade en schade aan derden. Kindercoaching Mimosa kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit de niet-naleving door opdrachtgever van haar eigen wettelijke of contractuele verplichtingen.

Artikel 8. Toepasselijk recht en rechtbanken

Op de relatie en afspraken tussen opdrachtgever en Kindercoaching Mimosa is het Belgisch recht exclusief van toepassing.
Alle geschillen die verband houden met de relatie en afspraken tussen opdrachtgever en Kindercoaching Mimosa worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter in de rechtbanken van Antwerpen.
De partijen zullen pas een beroep op een rechter doen nadat zij alle redelijke inspanningen hebben geleverd, om het geschil in onderling overleg te beslechten.